Udostępnij
Jak dostać grant

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA GRANTÓW

PRZEZ

FUNDACJĘ TOWARZYSTWA DZIENNIKARSKIEGO

„FUNDUSZ MEDIÓW”

 

  Preambuła

 1. Fundacja Towarzystwa Dziennikarskiego „Fundusz Mediów” została powołana z woli fundatora stowarzyszenia „Towarzystwo Dziennikarskie” do prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej w zakresie poprawy merytorycznego poziomu mediów w Polsce oraz promowania wysokich standardów dziennikarstwa, ochrony godności i standardów etycznych zawodu dziennikarza, upowszechniania i ochrony wolności słowa oraz rozwoju demokracji, promowania twórczości, misji dziennikarskiej, kształtowania i promowania wysokich walorów warsztatowych oraz standardów dziennikarskich, współtworzenia kultury narodowej poprzez wspieranie dziennikarstwa wysokiej jakości, podnoszenia jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy związanego z mediami, popularyzacji dokumentalnych form dziennikarskich, a także badań naukowych dotyczących wolności słowa oraz działalności dziennikarskiej.
 2. Zgodnie ze statutem powyższą działalność Fundacja realizuje m.in. poprzez wspieranie finansowe, w tym w formie grantów i stypendiów, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, realizujących cele Fundacji.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki przyznawania grantów finansowych.
 4. Program grantów ma służyć wartościowemu dziennikarstwu i podnosić kompetencje dziennikarzy.

 

§1

Definicje

Przez sformułowania zawarte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:

 1. „Dzieło Dziennikarskie” – oznacza materiał prasowy w formie tekstu o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, który może zostać opublikowany w Prasie lub inny utwór dziennikarski, w tym telewizyjne i radiowe formy reporterskie.
 2. „Dziennikarz” ma znaczenie określone w Prawie Prasowym.
 3. „Fundacja– oznacza Fundację Towarzystwa Dziennikarskiego „Fundusz Mediów” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Józefa Hauke-Bosaka 3, 01-540 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000477127, posiadająca numer REGON: 146884684, NIP: 5252578296.
 4. „Grant– oznacza świadczenie pieniężne Fundacji dla Wnioskodawcy, przyznane Wnioskodawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 5. „Komisja Grantowa” – oznacza zespół składający się z 3 do 5 członków, powoływanych przez Radę Funduszu.
 6. „Prasa” – ma znaczenie określone w Prawie Prasowym.
 7. „Prawo Prasowe” – oznacza ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe lub każdy inny akt o charakterze ustawy zastępujący tę ustawę.
 8. „Podmiot Medialny” – oznacza redakcję w rozumieniu Prawa Prasowego oraz każdy inny podmiot, który będzie mógł opublikować Dzieło Dziennikarskie.
 9. „Regulamin– oznacza niniejszy Regulamin Przyznawania Grantów;
 10. „Umowa” – ma znaczenie nadane w § 5 (Sposób realizacji i rozliczania Grantów) Regulaminu.
 11. „Wniosek” – oznacza wniosek Wnioskodawcy o udzielenie Grantu;
 12. „Wnioskodawca – oznacza osobę fizyczną uprawnioną do ubiegania się o Grant będącą Dziennikarzem.

 

§2
Zasady przyznawania Grantów

 

Fundusz Grantowy

 1. Rada Fundacji w drodze uchwały ustala wysokość funduszu grantowego w danym roku kalendarzowym.
 2. Po wyczerpaniu środków w ramach funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, Rada Fundacji może podjąć uchwałę w sprawie zmiany wysokości funduszu grantowego w danym roku kalendarzowym.

 

Komisje Grantowe

 

 1. Ze środków dostępnych w ramach funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, komisje grantowe Fundacji powoływane przez Radę Funduszu przyznają Granty zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

Granty

 

 1. Granty stanowią dofinansowanie przyznawane przez Fundację w celu powstania Dzieł Dziennikarskich przyczyniających się do realizowania celów statutowych Fundacji lub mających istotny wkład w edukację, naukę czy kulturę, a których stworzenie wymaga poniesienia nakładów finansowych przekraczających możliwości Wnioskodawcy.
 2. Wsparcie może zostać udzielone na każdym etapie prac nad Dziełem Dziennikarskim, a także po ich zakończeniu.
 3. Warunkiem uzyskania Grantu jest:
 4. złożenie przez Wnioskodawcę poprawnego pod względem formalnym wniosku o jego przyznanie,
 5. spełnianie przez Dzieło Dziennikarskie określonych w niniejszym Regulaminie kryteriów przyznawania Grantu,
 6. uzyskanie pozytywnej, wysokiej oceny Komisji Grantowej i podjęcie decyzji o przyznaniu Grantu.
 7. Każdy Wnioskodawca może złożyć równocześnie kilka Wniosków, dotyczących różnych Dzieł Dziennikarskich. W przypadku, gdy wiele Dzieł Dziennikarskich objętych Wnioskami spełnia warunki, o których mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu, Grant otrzyma tylko jedno Dzieło Dziennikarskie wybrane przez Komisję Grantową.
 8. W sytuacji określonej w § 2 ust. 9 Regulaminu, Komisja Grantowa może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Rady Fundacji o przyznanie kolejnych Grantów za Dzieła Dziennikarskie objęte wieloma Wnioskami jednego Wnioskodawcy. Rada Fundacji podejmuje decyzję w drodze uchwały.
 9. Wysokość Grantu nie może być niższa niż 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) oraz wyższa niż 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 10. Wysokość przyznanego Grantu może być niższa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę.
 11. Jeżeli jest to uzasadnione wysokimi kosztami stworzenia Dzieła Dziennikarskiego lub jego szczególną wartością merytoryczną, Komisja Grantowa może, po wyrażeniu zgody przez Prezesa Zarządu Fundacji, przyznać Grant w wysokości wyższej niż określona w § 2 ust. 11 Regulaminu.
 12. Wypłata Grantów nastąpi w momencie określonym w Umowie.

 

§3
Wniosek

 1. Wniosek powinien być wypełniony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz doręczony Fundacji w jednej z dwóch poniższych form:
 • w formie papierowej na adres pocztowy:

 

           Fundacja Towarzystwa Dziennikarskiego „Fundusz Mediów”
ul. Józefa Hauke-Bosaka 3, 01-540 Warszawa

[Formularz Wniosku jest dostępny na stronie internetowej Fundacji, jako załącznik do niniejszgo regulaminu]

 1. Przez formę elektroniczną należy rozumieć uzupełniony Wniosek w formie edytowalnego pliku tekstowego wraz ze skanem pozostałych załączników, które zostaną przesłane na adres e-mail wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 2. Komisja Grantowa będzie rozpatrywać wyłącznie Wnioski kompletne, czyli takie, które zostały złożone na formularzu załączonym do niniejszego Regulaminu, doręczone Fundacji w formie wskazanej w § 3 ust. 1 Regulaminu, prawidłowo wypełnione, zawierające wszystkie wymagane Regulaminem informacje, do którego dołączono wszystkie załączniki wymagane Regulaminem oraz podpisane przez Wnioskodawcę lub osoby działające w imieniu Wnioskodawcy.
 3. Komisja Grantowa rozpatrzy kompletny Wniosek w terminie miesiąca od jego złożenia. Jednakże termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na potrzebę uzyskania dodatkowych informacji od Wnioskodawcy lub liczbę Wniosków nadesłanych przez Wnioskodawców.

 

§4
Kryteria oceny Wniosków

 1. Wnioski oceniane są pod kątem zgodności formalnej oraz zasadności Dzieła Dziennikarskiego w świetle kryteriów merytorycznych określonych w niniejszym Regulaminie.

Ocena formalna

      2. Do kompetencji Komisji Grantowej należy ocena spełnienia następujących kryteriów formalnych:

a. złożenie Wniosku przez uprawniony podmiot;

b. zgodność celu Dzieła Dziennikarskiego Wnioskodawcy z założeniami programu grantowego opisanymi w § 2 Regulaminu;

c. realność i adekwatność przedstawionych we wniosku kosztów stworzenia Dzieła Dziennikarskiego

d. terminowe złożenie Wniosku na odpowiednim formularzu w jednej z form wskazanych w § 3 ust.1 Regulaminu;

e. załączenie listu intencyjnego wystawionego przez Podmiot Medialny w formie zasadniczo zgodnej z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu, w którym Podmiot Medialny zobowiąże się do opublikowania Dzieła Dziennikarskiego objętego Wnioskiem oraz do wypłaty Wnioskodawcy wynagrodzenia, zgodnego z przyjętymi przez Podmiot Medialny zasadami wynagradzania

f. załączenie oświadczenia Wnioskodawcy oraz Podmiotu Medialnego, który wystawił list intencyjny, o wyrażeniu zgody na:

 • (i) wolny dostęp do opublikowanego Dzieła Dziennikarskiego Wnioskodawcy na stronie internetowej Podmiotu Medialnego, wystawiającego list intencyjny, przez jeden rok od dnia przyznania Grantu; oraz bezpłatne publikowanie Dzieła Dziennikarskiego Wnioskodawcy w innym Podmiocie Medialnym po upływie jednego roku od dnia przyznania Grantu, z zastrzeżeniem zachowania integralności Dzieła Dziennikarskiego Wnioskodawcy, podania źródła pierwotnej publikacji oraz faktu sfinansowania lub dofinansowania powstania Dzieła Dziennikarskiego Wnioskodawcy przez Fundację, w formie zgodnej z formularzem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu;

g. załączenie zobowiązania Podmiotu Medialnego, który wystawił list intencyjny, do podania do wiadomości – w formie właściwej dla sposobu publikacji – że Dzieło Dziennikarskie Wnioskodawcy powstało w wyniku jego sfinansowania lub dofinansowania przez Fundację, w formie zgodnej z formularzem stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu;

h. załączenie dokumentów świadczących o dorobku zawodowym Wnioskodawcy lub jego szczególnych osiągnięciach w dziedzinie dziennikarstwa (w szczególności, lecz nie wyłącznie, załączenie rekomendacji organizacji dziennikarskich, uznanych autorytetów z branży medialnej czy innych Podmiotów Medialnych, z którymi Wnioskodawca współpracuje);

i. podpisanie Wniosku przez Wnioskodawcę lub osoby działające w imieniu Wnioskodawcy.

 

3. Wnioski, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej, są odrzucane i nie są poddawane ocenie merytorycznej.

 

Ocena merytoryczna

             4. Do kompetencji Komisji Grantowej należy ocena merytoryczna Wniosków, które spełniają kryteria formalne, z uwzględnieniem
poniższych kryteriów:

a. społecznego znaczenia Dzieła Dziennikarskiego;
b. okoliczności powodujących, że Dzieło Dziennikarskie nie może być sfinansowane w ramach standardowych procedur redakcyjnych;
c. kompetencji Wnioskodawcy oraz jego dorobku zawodowego i szczególnych osiągnięć;
d. relacji możliwego efektu, które ma wywołać Dzieło Dziennikarskie, do wysokości Grantu;

5. Komisja Grantowa podejmuje decyzję w sprawie przyznania Grantów w oparciu o merytoryczną ocenę projektu Dzieła
Dziennikarskiego. Decyzja w sprawie przyznania Grantów jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie i nie wymaga ona
uzasadnienia.

6. Fundacja poinformuje bezpośrednio Wnioskodawców o fakcie przyznania Grantu.

 

§5
Sposób realizacji i rozliczania Grantów

 1.  Realizacja przyznanego Grantu następuje na podstawie umowy, która będzie określała cel w postaci powstania Dzieła Dziennikarskiego i/lub jego publikację oraz termin zrealizowania celu przez Wnioskodawcę („Umowa„).
 2. Umowy z Wnioskodawcami, którym Fundacja przyznała Granty, będą zawierane w siedzibie Fundacji w terminie określonym przez Fundację.
 3. W razie nieprzystąpienia przez Wnioskodawcę do podpisania Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Fundacje, Fundacja wyznaczy Wnioskodawcy drugi termin podpisania Umowy i w razie jego bezskutecznego upływu może cofnąć decyzję o przyznaniu Grantu i podjąć decyzje o przyznaniu środków z tego Grantu innemu spośród Wnioskodawców, który uzyskał kolejną najwyższa ocenę kryteriów merytorycznych albo odpowiednio zwiększyć środki przyznane innym Wnioskodawcom w ramach Grantów.
 4. Po podpisaniu Umowy Grant jest przekazywany w całości na rachunek bankowy Wnioskodawcy.
 5. Wnioskodawca, który nie jest w stanie stworzyć Dzieła Dziennikarskiego i/lub opublikować Dzieła Dziennikarskiego, zobowiązany jest do powiadomienia o tym Fundacji w terminie 14 dni od upływu terminu, w którym zgodnie z Umową miała nastąpić realizacja celu.
 6. Wnioskodawca może zwolnić się z obowiązku wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Umowy, w szczególności w zakresie przeznaczenia środków z Grantu na cel wskazany w Umowie, poprzez zwrot Grantu w pełnej wysokości na rachunek Fundacji, wraz z odsetkami ustawowymi.
 7. W przypadku przeznaczenia uzyskanych środków w sposób niezgodny ze złożonym Wnioskiem, Regulaminem i zawartą Umową, Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Fundacji całej kwoty Grantu, wraz z odsetkami ustawowymi.
 8. Obowiązek podatkowy oraz odpowiedzialność za prawidłowe, w tym zgodne z prawem, wykorzystanie Grantu przez Wnioskodawcę określone są w Umowie i leżą po stronie Wnioskodawcy.

 

§6
Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.