Udostępnij
Idea

Fundacja FUNDUSZ MEDIÓW została założona przez Towarzystwo Dziennikarskie, by wspierać wartościowe dziennikarstwo i podnosić kompetencje dziennikarzy. Ekspansja internetu i towarzyszącej jej zmiany kulturowe zachwiały – także w Polsce – rynkiem mediów i naruszyły model finansowania dziennikarstwa. Pogrążone w kryzysie gazety, stacje radiowe i telewizyjne, ograniczają zatrudnienie i wydatki, rezygnują z podejmowania ważnych tematów albo robią to pospiesznie i płytko.

Ich miejsce zajmuje produkowana chałupniczymi metodami pseudoinformacja i krążąca po sieci plotka. Cały system medialny coraz gorzej pełni swoje funkcje: przestaje dostarczać obywatelom informacji potrzebnych do podejmowania decyzji, nie dość kontroluje władzę, coraz mniej w nim odpowiedzialności i wrażliwości społecznej.

Bez wartościowego dziennikarstwa demokracja w Polsce będzie ułomna, a debata publiczna zamieni się w jarmark powierzchownych haseł i tabloidowych emocji. Celem FUNDUSZU MEDIÓW jest ograniczenie tych szkodliwych zjawisk poprzez wzmacnianie misji dziennikarstwa w czasach wyłaniania się nowego ładu informacyjnego

FUNDUSZ MEDIÓW gromadzi prywatne i publiczne środki, by następnie przeznaczyć je na wartościowe projekty dziennikarskie: artykuły i reportaże, audycje radiowe i telewizyjne, projekty internetowe itp.

FUNDUSZ MEDIÓW służy dziennikarzom wszystkich mediów, specjalności i orientacji ideowych.

Wspierając FUNDUSZ MEDIÓW działasz na rzecz lepszego dziennikarstwa, a tym samym lepszej demokracji, przejrzystej i skutecznej gospodarki oraz sprawiedliwszego ładu społecznego

KARTA ZASAD DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

                                  Służmy poczciwej sławie A jako kto może – niech ku pożytku dobra

                                                                                                                            wspólnego pomoże

                                                                                                                                 Jan Kochanowski

Fundusz Mediów stosuje się do Karty Zasad Organizacji Pozarządowych, która głosi, że prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działalności i angażowania się obywateli w życie społeczne jest podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć ani do struktur administracji państwowej i samorządowej, ani do sfery działań stricte gospodarczych, wyodrębnić trzeba organizacje pozarządowe, czyli takie, których podstawą działalności jest wolontarystyczne zaangażowanie obywateli i zewnętrzne finansowanie (darowizny, subwencje, dotacje).

Są to organizacje realizujące pewną misję (tzn. działające w imię wartości lub społecznie pożytecznych celów), a nie dążące do uzyskania zysku czy zdobycia władzy. Zasady działalności tych organizacji powinny być normowane nie tylko przez przepisy prawa, ale także przez swoisty kodeks etyczny, którego podstawą są następujące zasady, przyjęte na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych we wrześniu 1996 roku i zaktualizowane w ramach projektu Jawnie Przejrzyście Odpowiedzialnie.

Dobro wspólne

Organizacje pozarządowe w swoich działaniach kierują się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego. Misja organizacji powinna być podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działań.

Legalizm

Organizacje pozarządowe działają w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie. Organizacje biorące udział w procesie stanowienia prawa muszą jasno określić, w jakim charakterze występują – jako rzecznicy interesu społecznego, w imieniu konkretnych grup zagrożonych wykluczeniem, czy też w imię innych interesów.

Niezależność

Organizacje pozarządowe są samorządne i niezależne. Zasady ich działalności określają wewnętrzne mechanizmy samoregulacji tak na poziomie poszczególnych organizacji, jak i branż. Niezależność – zarówno od źródeł finansowania, jak i politycznych ośrodków władzy – jest podstawowym wyzwaniem organizacji.

Jawność

Działalność merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowych jest działalnością jawną z uwagi na szczególną troskę o posiadane przez nie środki publiczne bądź powierzone im przez osoby prywatne. Przejrzystość finansów organizacji musi pozwalać na zewnętrzną ocenę zasadności i racjonalności wydatków.

Odpowiedzialność

Organizacje pozarządowe w każdym aspekcie swojej działalności biorą pod uwagę społeczne skutki swoich działań i ich wpływ na społeczność i środowisko naturalne. Organizacje odpowiadają przed społeczeństwem za efektywne wykorzystanie powierzonych im środków.

Rzetelność

Organizacje pozarządowe planują swoje działania w oparciu o analizę potrzeb swoich beneficjentów i regularnie ewaluują swoją skuteczność w odpowiadaniu na nie. Organizacje pozarządowe nie podejmują się działań, których nie są w stanie rzetelnie wykonać.

Rozliczalność

Organizacje pozarządowe przeznaczają całe wypracowane dochody na realizację zadań statutowych oraz – w rozsądnych granicach – na rozwój organizacji. Dbanie o majątek organizacji, w tym tworzoną własność społeczną, i jego właściwe wykorzystanie powinno być podstawowym obowiązkiem osób zarządzających.

Partnerstwo

Organizacje pozarządowe współdziałają z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa stawiając wyżej współpracę, wzajemność i solidarność niż konkurencję, izolację i indywidualny sukces. W sytuacji, gdy zachodzi konflikt wyznawanych wartości, organizacje podejmują działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania.

Samokontrola

Każda organizacja pozarządowa powinna rozróżnić w swoim statucie funkcje zarządzające i nadzorcze. Od członków kolegialnego organu nadzorczego wymaga się bezstronności, rzetelności i zaangażowania w działalność organizacji.

Unikanie konfliktu interesów

W organizacjach pozarządowych szczególną wagę przywiązuje się do przejrzystych relacji oraz czystych intencji w działaniach osób zaangażowanych w pracę organizacji – tak zawodowo, jak i wolontarystycznie.